روش کار

روش کار زاتک، به عبارت دیگر فرایند ارائه خدمات ما در چهار فاز قابل تفکیک است:

فاز شناخت:

در این فاز به فراخور نیاز کارفرما با کمک کارشناسان هر حوزه، شناسایی صورت مسئله، عوامل کلیدی کاروکسب، توانایی پرسنل، تجهیزات و امکانات، خدمات و محصولات، فرایندهای عملیاتی، زنجیره تامین، مجوزها و تاییدات ضروری مراجع قانونی، منابع و هر عامل کلیدی و تعیین کننده که به خدمات رسانی ما مرتبط باشد، صورت میگیرد؛ به نحوی که با کارفرما درباره جزئیات مسئله به توافق برسیم.

فاز تدوین طرح اجرایی:

سپس بر اساس نیاز تعریف شده و محدودیتهای اجرایی شناخته شده در فاز قبلی، برای ارائه راهکارهای قابل اجرا ایده پردازی میکنیم. تایید طرحهای اجرایی استخراج شده توسط کارفرما در این مرحله ضروری است. ضمن اینکه به تناسب پیچیدگی مسئله، لازم است برخی از طرحها به تایید کارشناسان هر صنف در حوزه های حقوقی، و روندهای کلان صنعت برسند.

فاز اجرا و انتشار:

در این فاز طرح مورد تایید، به اجرا میرسد. بسته به توافق با کارفرما، تیم ما و یا تیم کارفرما و یا هر تیم دیگری می تواند مجری طرح باشد. پیشنهاد میکنیم که عملیات انتشار محتواهای ساخته شده برای پخش در تربیونهای اختصاصی که در اختیار ماست، توسط تیم ما صورت گیرد.

فاز پایش:

از زمانی که عملیات اجرایی شروع میشود، به طور موازی و مستمر، فرایندها را مورد ارزیابی  قرار میدهیم تا اصلاحات لازم در اجرا صورت گیرد. در برخی موارد با تغییر شرایط محیط، لازم است تغییراتی در طرح اجرایی اولیه صورت گیرد. در چنین مواردی با ارائه گزارشهای لازم، کارفرما را از نیاز به تغییر آگاه میکنیم تا اقدام لازم در زمان مناسب اتخاذ شود.

بستن منو